Szkodliwosć promieniowań, a profilaktyka zdrowotna

Andrzej Kolk

Prof. dr hab. Andrzej Kolk, przewodniczący Sekcji Biogeologicznej

Wpływ środowiska energetycznego Ziemi na zdrowie roślin, zwierząt i człowieka 


Stan zdrowotny roślin, zwierząt i człowieka jest związany z miejscem ich życia w środowisku. W ostatnich latach w wielu krajach, jak np. we Francji, Anglii, Niemczech, Rosji, na Ukrainie i innych powstała i rozwija się nowa dziedzina wiedzy tzw. geobiologia energetyczna. Zajmuje się ona oddziaływaniem promieniowania Ziemi na organizmy żywe. Przedmiotem geobiologii energetycznej jest poznanie związków pomiędzy stanem zdrowotnym roślin, zwierząt i człowieka, a miejscem ich życia i rozwoju w środowisku. Geobiologia energetyczna koncentruje się na zjawiskach, które wymykają się klasycznym dyscyplinom naukowym. Są to radiacje:
- cieków wodnych,
- struktur geologicznych (uskoków, zapadlisk),
- złóż mineralnych, rud metali, itp.,
- siatki globalnej (geobiologicznej, Hartmanna),
- siatki diagonalnej Curre’go i Peyre’go itp.,
- naturalnych pól fizycznych: magnetycznego, elektrycznego, promieniowania słonecznego, kosmicznego, termicznego itp.

Ponadto istnieją promieniowania elektromagnetyczne i mikrofalowe wygenerowane przez człowieka. Są to:
- napowietrzne linie wysokiego napięcia,
- stacje transformatorowe i rozdzielcze wysokiego napięcia,
- stacje bazowe telefonii komórkowej,
- stacje radarowe,
- sprzęt domowy (np. radia, telewizory, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, lodówki, pralki automatyczne, komputery itp.)

Wymienione promieniowania sztuczne są zjawiskami fizycznymi mierzalnymi aparaturowo, a radiacje geopatyczne i geobiologiczne mierzalne są tylko metodami radiestezyjnymi.

Ostatnio w literaturze przedmiotu coraz więcej informacji można spotkać na temat promieniowania pól wirowych, lewo i prawoskrętnych, mających charakter promieniowania jonizującego. Wibracje jonizujące w polach wirowych lewoskrętnych są bardzo szkodliwe. Szkodliwość ich znacznie przekracza szkodliwość radiacji cieków wodnych. Są one w kształcie słupów, kolumn, wznoszących się od powierzchni ziemi do góry. Wibracje pól wirowych powiązane są z kosmicznym i ziemskim promieniowaniem jonizującym. Różne rodzaje komórek i tkanek organizmu mają różny stopień wrażliwości na działanie promieniowania jonizującego i geopatycznego.

W licznych opracowaniach z dziedziny radiestezji zgromadzono bogate materiały statystyczne dotyczące oddziaływania radiacji geopatycznych na zdrowie człowieka, zwierząt i roślin. Jeśli chodzi o zdrowie człowieka, to objawia się ono w początkowej fazie przebywania w strefie zadrażnień geopatycznych:
- ogólnym osłabieniem, rannym zmęczeniem mimo długiego snu,
- bezsennością, zwiększoną pobudliwością i bólami głowy, krzyża, stawów, które znikają po wyjściu z łóżka,
- zaburzeniami w pracy serca, nerek, żołądka, układu krążenia i oddychania,
- zaburzeniami w układzie hormonalnym i immunologicznym,
- częstymi infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi.

Dłuższe przebywanie w strefie zadrażnień geopatycznych wpływa na powstawanie wielu chorób, jak np. reumatyzm, choroby nerwicowe, kręgosłupa, serca, nowotworowe i inne. Wszystkie te choroby mogą mieć lżejszy lub cięższy przebieg w zależności od wrażliwości człowieka na promieniowanie, intensywności promieniowania oraz okresu czasu, w którym człowiek jest narażony na trwałe działanie radiacji.

Stosunkowo najlepiej rozpoznano i udokumentowano niekorzystny wpływ radiacji geopatycznych na zwierzęta gospodarskie. Istnieje na ten temat wiele publikacji i doniesień, z których wynika, że radiacje geopatyczne mają duży wpływ na mleczność, płodność i zdrowie krów. Następuje spadek mleczności krów, obniżenie liczby dni udoju, zwiększenie okresów międzyciążowych, nasilenie występowania schorzeń kończyn oraz zwiększenie liczby poronień. Oprócz krów, inne zwierzęta gospodarskie, jak np. świnie, owce, konie i kury również są wrażliwe na radiacje geopatyczne.

Rośliny również reagują na promieniowanie geopatyczne, w tym także promieniowanie podziemnych cieków wodnych. Większość roślin uprawnych i drzew posadzonych nad ciekami wodnymi i polami wirowymi rozwija się słabiej od swoich sąsiadów rosnących w miejscach wolnych od radiacji.

Ogólnie szacuje się straty w rolnictwie z tytułu posadzenia wrażliwych roślin uprawnych i zbóż w miejscach zadrażnień geopatycznych na 10-20%. Tereny te często przekazywane są leśnikom do zalesień.

W świetle przedstawionych informacji dotyczących szkodliwego wpływu radiacji geopatycznych i geobiologicznych oraz promieniowań powstających wokół różnych urządzeń technicznych na zdrowie człowieka, zwierząt gospodarskich i roślin, rysują się przed radiestezją poważne zadania dotyczące ochrony człowieka, zwierząt gospodarskich i roślin użytkowych przed szkodliwymi radiacjami, jak również zwiększenia i poprawy jakości produkcji roślinnej i zwierzęcej w ekologicznym rolnictwie.

Sprostać tym wymaganiom mogą jedynie skuteczne neutralizatory techniczne (odpromienniki i moderatory, ekrany radiestezyjne), które swoimi właściwościami i oddziaływaniem mogą skutecznie zmniejszyć szkodliwe radiacje geopatyczne. 

Opracowano ekrany typu KA neutralizujące natężenie promieniowania pochodzącego ze stref geopatycznych. Na rynku można je nabyć w 8 odmianach: KA-1, KA-2, KA-3, KA-4, KA-5, KA-6, KA-7, KA-8 różniących się zasięgiem na odległość i wysokość. Przy ich użyciu można odpromieniować przestrzeń o promieniu od 3-4 m (KA-1) do ponad 80-100 m (KA-8), na wysokość dwunastopiętrowego budynku.

Prof. dr hab. Andrzej Kolk
tel. +48 608 800 577
Przewodniczący Sekcji Biogeologicznej