3) Najwcześniejsze diagnozowanie nowotworów złośliwych
i skuteczna ich likwidacja w kilka dni własnymi przeciwciałami.

Szczególną, osobistą satysfakcję uzyskałem także z odkrycia i skojarzenia, w rejonie brodawek, brunatnych plamek na skórze itp. tworów, NARASTAJĄCEGO W KRÓTKIM CZASIE (2-3 tygodnie) swędzenia i bólu porażającego układ nerwowy odczuwalny podczas jakiegoś ruchu w początkowej fazie rozwoju nowotworów złośliwych. To świadczy, że w tym rejonie, lokalnie następują zaburzenia morfologiczne wokół wymienionych zmian, tworów zostało utracone sprawne dokrwienie. Miejsca w strukturach morfologicznych w najbliższej okolicy w/opisanych zmian, tworów zostały zaanektowane przez markery, białka kancerowe i nadmiar zatrucia w tej okolicy metabolitami, uniemożliwiające sprawną cyrkulację krwi. W związku z tym krew nie wnosi odpowiednich wartości endogennych, odżywczych i stosownych selektywnie przeciwciał, które są zdolne likwidować wczesne zaburzenia infekcyjne wirusowe, bakteryjne, grzyby, czy nadmiar koncentracji markerów, białek karcerowych.

- Jak wg klawiterapii diagnozować nowotwory złośliwe z przerzutami w najwcześniejszym, początkowym stadium rozwoju?

Proszę wziąć do ręki pomiędzy palce dwa klawiki lub czyste znane wykałaczki i proszę 2-3 mm od brodawki, plamki brunatnej itp. zmian uciskać prostopadle, nieinwazyjnie, umiarkowanie mocno skórę. Jeśli odczujesz wokół tych zmian skórnych lub w jakimś miejscu z określonej strony tego tworu silny i przenikający ból z pieczeniem to znaczy, że jesteś zagrożony nowotworem złośliwym w najwcześniejszym stadium rozwoju. Obserwuj dookoła tego obiektu na skórze lub od strony bólu powierzchnię skóry odległą nawet 20 cm, czy gdzieś w okolicy jest inna brodawka lub brunatna plamka itp. zmiana skórna? Jeśli linia między tymi zmianami skórnymi przecina w jakimś miejscu dowolne włókno nerwowe lub kręgosłup to może być początek porażenia także rdzenia i może być odczuwalny lokalny ból. Proszę wziąć kartkę papieru A4 i należy starannie przyłożyć najdłuższą stroną krawędzi kartki od strony bólu przy brodawce lub brunatnej plamce, tak żeby kartka przylegała do konfiguracji powierzchni ciała od osi brodawki w linii prostej do innej najbliższej brodawki czy brunatnej plamki. Jeśli będziesz precyzyjnie w tej linii przy krawędzi kartki papieru po kolei stymulował (uciskał wykałaczkami) między tymi obiektami i będzie utrzymywał się ból przenikający z pieczeniem ściśle w linii prostej to znaczy, że jest bardzo wczesny początek przerzutu. Jeśli zejdziesz 1 mm na bok od linii między obiektami to nie będzie tego bólu. Wczesny przerzut nie musi przebiegać li tylko w dermatomie i tkance łącznej, skórze. Może także przebiegać wewnątrz głębszych struktur anatomicznych, organicznych, morfologicznych. Jeśli w wyniku bodźcowania pieczenie i ból ujawnia się w pierwszej sekundzie i utrzymuje się w czasie około 3 sekund to znaczy, że linia przerzutu przebiega w dermatomie, w skórze i tkance łącznej. Natomiast jeśli pieczenie i ból ujawnia się dopiero po 2-4 sekundach i utrzymuje się dłużej, powyżej 3 sekund to znaczy, że przerzut jest zlokalizowany zdecydowanie głębiej. Dlatego trzeba ucisk wykałaczek przytrzymywać, aż do ustania pieczenia i bólu. Trzeba przez 5-7 dni, 2-3 razy dziennie stymulować wokół w/w zmiany skórnej i starannie w prostej linii między tymi tworami, aż do całkowitego wyciszenia bólu w celu wywołania starannego przekrwienia. Ta opisana metoda diagnozowania potwierdza linię śródtkankowego przerzutu w prostej linii między tymi zmianami skórnymi lub kręgosłupem (rdzeniem). Przerzuty mogą mieć bardziej złożoną postać. Mogą być liczniejsze brodawki lub plamki brunatne, wymagające stymulacji wokół i między tymi tworami. Metoda klawiterapii pozwala w kilka dni skutecznie w najwcześniejszym stadium zdiagnozować zaburzenia wywołane nowotworem złośliwym oraz zlikwidować porażenia układu nerwowego wywołane tymi zmianami. Metoda klawiterapii po planowym, starannym przekrwieniu w/opisanych miejsc pozwala własnymi przeciwciałami niezwykle sprawnie zlikwidować lokalną koncentrację markerów, białek karcerowych, które koncentrując się wokół tych tworów i linii przerzutów uniemożliwiają naturalne dokrwienie tych miejsc, które trzeba likwidować własnymi przeciwciałami. A także poprzez stymulację stref biologicznie czynnych układu chłonnego i aktywację poszczególnych zgrupowań odpowiednich, NAJBLIŻSZYCH węzłów chłonnych za pośrednictwem X nerwu czaszkowego Vagusa. Poprzez stymulację na obrąbku małżowiny ucha w celu precyzyjnej aktywacji odpowiedniego układu chłonnego, odpowiedzialnych lokalnie węzłów chłonnych, szczegółowo opisanych w najnowszej edycji książki Klawiterapia i precyzyjnie wskazanych w Atlasie klawiterapii. Warto także wiedzieć, że mniej groźne rodzaje markerów i ich wzrosty są niszczone przez odpowiednie przeciwciała na bieżąco w lokalnej, wokół tych tworów krwi obwodowej. Natomiast szczególnie groźne markery w rodzaju melanoma malignium są sprowadzane przez odpowiednie neurotransmitery do torebki węzła chłonnego, gdzie makrofagi, monocyty i inne przeciwciała utylizują białka karcerowe wywołujące zagrożenie nowotworem złośliwym. Likwidując klawiterapią melanoma malignium, można badaniami histopatologicznymi i patomorfologicznymi potwierdzić, ze te groźne markery są sprowadzane do torebki najbliższego, dyżurnego węzła chłonnego. Zdarza się, ze przy dłuższej planowej stymulacji klawiterapią można te groźne markery zamknąć (otorbić) leukocytami w torebce węzła chłonnego. Podczas kuracji metodą klawiterapii należy aktywować zgodnie ze wskazaniami także układ odpornościowy, przestrzegać urozmaiconego, regularnego 4 razy dziennie żywienia się z dużą zawartością naturalnych witamin, szczególnie witaminy C. Należy unikać dłuższego przebywania w miejscach nasłonecznionych, nie wolno opalać się. Należy także wykonywać 2-3 razy dziennie ćwiczenia gimnastyczne opisane na stronie internetowej i w książce Klawiterapia. Po zakończonej kuracji jeśli nie będzie bólu należy jeszcze przez 3 dni stymulować wokół brodawek itp. tworów. Uwaga! Trzy dni przed zabiegiem usunięcia brodawki lub brunatnej plamki u chirurga nie należy stymulować wokół tych patologicznych obiektów, żeby nie wywoływać przekrwienia wokół planowanych do usunięcia brodawek itp. tworów. Natomiast obowiązkowo trzeba dalej stymulować wskazane miejsca układu chłonnego i wskazane punkty i strefy biologicznie czynne odpowiednie do najbliższych węzłów chłonnych nawet przez dalsze 4-5 dni, po usunięciu brodawki lub brunatnej plamki. Poza tym koniecznym jest równoległe do terapii zlikwidowanie szkodliwego promieniowania biogeologicznego (jak żyły wodne, siatki geopatyczne, różne zawirowania, natężenia pola elektro-magnetycznego lub infradźwięki i wysokie częstotliwości, itp.) w: mieszkaniu, szkole, miejscu pracy, w fermach hodowlanych, w plantacjach upraw rolnych i leśnych - więcej informacji jest w artykule prof. dr hab. Inż. Andrzeja Kolka na mojej stronie internetowej. Warto podkreślić, że promieniowania opisane przez prof. A. Kolka stanowią ważną przyczynę wielu zaburzeń zdrowotnych łącznie z nowotworami złośliwymi. 

- Pytanie retoryczne, przykład potwierdzający moje wnioskowania i skuteczne przeciwdziałania. – A pro po! Dlaczego NATURA zlokalizowała najwięcej węzłów chłonnych przy drogach oddechowych, pokarmowych, moczowych, a tuż pod powierzchnią skóry mamy bogate i aktywne osocze, układ chłonny, lipidy? Otóż dlatego, że największe zagrożenia różnymi szkodliwymi związkami chemicznymi, a także zagrożenia wirusowe, bakteryjne, mikrobów, grzybów, pasożytów (w organizmie ludzkim są mi znane dwie łatwo dostępne na merydianie wątroby strefy biologicznie czynne W - 13 znajduje się na końcówce wolnego 11 żebra i 3 mm poniżej, a W – 14 w linii pionowej poniżej brodawki sutkowej, w 6 przestrzeni międzyżebrowej, które przy stymulacji, bodźcowaniu klawikami, wykałaczkami 3 razy dziennie i przez 3-5 dni, aktywizuje w wątrobie jakąś swoistą toksynę obojętną dla organizmu, skutecznie niszczącą tylko wszelkie pasożyty w całym organizmie) szkodliwych dla zdrowia człowieka, są wprowadzane przede wszystkim drogami oddechowymi, pokarmowymi moczowymi, a także przez skórę. Jeśli ludzie w procesie formułowania się na przestrzeni setek tysięcy lat mieli bardzo trudne warunki egzystencjonalne i higieniczne i np. występowały dokuczliwe swędzenia lub bóle to odczuwali nieodpartą potrzebę drapania się a nawet czochrania, masowania, nacierania, oklepywania, kompresy (schładzanie, nagrzewanie). Wówczas człowiek w tej okolicy skóry wywoływał intuicyjnie bardzo staranne przekrwienie, dokrwienie, aktywował wszystkie rodzaje receptorów skórnych, aktywował układ nerwowy, wiele punktów akupunkturowych biologiczne czynnych, aż po aktywację produkcji czynników molekularnych endogennych i sterowników submolekularnych w programach DNA na poziomie jądra w komórkach na wszystkich poziomach endogennych. Człowiek w procesie historii formowania się antropogennego z pokolenia na pokolenie aktywował i rozwijał, tworząc ewolucyjnie wiele czynników endogennych, także układ chłonny, osocze, węzły chłonne oraz różne własne przeciwciała. Metoda klawiterapii ma szczegółowo opracowane wejścia biocybernetyczne do skutecznej likwidacji infekcji, także zakaźnych własnymi przeciwciałami, a w tym stanu zapalnego powiększonych węzłów chłonnych, szczegółowo opisanych w książce Klawiterapia. W drodze dalszych dociekań dedukcyjnych, badań i eksperymentów empirycznych doszedłem do wniosku, że jeśli będę stymulował, planowo podrażniał powierzchnię skóry cierpiącego lub niepełnosprawnego człowieka odpowiednio dostosowanymi narzędziami nad włóknami nerwowymi i na skórze głowy oraz nad narządami objętymi dysfunkcją to wywołam bardzo staranne przekrwienie nie tylko skory i tkanki łącznej. Wówczas zaktywuję w tych strefach także odporność immunologiczną. Okazuje się, że można klawiterapią sprawnie aktywować neurofizjologicznie także neurotom – układ nerwowy, myotom – mięśnie i sklerotom – okostną i cały układ kostny, a to sprawi, że udrażniam doprowadzenie krwi do najbardziej dystalnych, zaniedbanych niedokrwiennie lub infekcją, niedożywionych dotlenioną i bogatą w różne czynniki odżywcze, endogenne z krwią, zaburzonej fizjologii tkanek i komórek wszystkich poziomów endogennych.

Rozdział następny >>

4) Niektóre aspekty profilaktyki wymagające co roku przypominania