Zaburzenia czynnościowe i choroby strukturalne układu nerwowego jako główne przyczyny chorób opornych lekowo i nowotworów,
także złośliwych.


Metoda molekularna w dermovisceralnej (skórno wewnętrzna) biocybernetycznej klawiterapii (nie inwazyjna),
w skutecznej i prostej likwidacji zaburzeń układu nerwowego i nowotworów
nawet w warunkach domowych.

Ferdynand Barbasiewicz, autor POLAND

Metoda molekularna w dermovisceralnej biocybernetycznej klawiterapii jest wykonywana poprzez planową stymulację, bodźcowanie ostrymi klawikami (wykałaczki, patyczki szaszłykowe) w procesach dermovisceralnych, w połączeniach bezpośrednich skórno-wewnętrznych oraz w różne rodzaje receptorów skórnych znajdujących się w strefach i punktach biologicznie czynnych terapeutycznie, ułożonych w algorytmy z siecią czynności, sterowanych poprzez obwodowy układ nerwowy (aferentny) do mózgu. Następnie w mózgu odpowiednie ośrodki i gruczoły dokrewne (przysadki, wzgórza i podwzgórza) odpowiedzialne czynnościowo za zaburzenia fizjologiczne danego narządu lub struktury morfologicznej ściśle określonego poziomu endogennego (dermatomu, skóry i tkanki łącznej; neurotomu, układu nerwowego; myotomu, mięśni; sclerotomu, kości i okostnej). Mózg i jego gruczoły dokrewne ocenia dysfunkcję endogenną w określonych niedoborach w spektrum analizowanej krwi w przysadce mózgowej w korelacji z programem DNA (RNA) w jądrze komórki na poziomie molekularnym i submolekularnym. Następnie mózg i jego gruczoły dokrewne przysadki, wzgórza i podwzgórza dwoma współdziałającymi drogami regulują aktywację gruczołów dokrewnych na niższych poziomach a także autonomicznymi włóknami wegetatywnymi oraz włóknami współczulnymi i przywspółczulnymi jak również ćwiczeniami klawiterapii uzyskuje się staranne dokrwienie zaniedbanych komórek i tkanek wszystkich w/w poziomów endogennych. Opisana linia symulacyjna klawiterapii łącznie z ćwiczeniami i urozmaiconym żywieniem gwarantuje w kilka dni staranną optymalną odbudowę immunologiczną w wymiarze do 3.000.000 różnych rodzajów czynników molekularnych endogennych i wielu milionów różnych submolekularnych przekaźników neurochemicznych oraz neurotransmiterów. To wszystko sprawia skuteczną odbudowę odporności immunologicznej w czasie 7-14 dni.

- Proszę zauważyć i porównać, medycyna kliniczna dysponuje wiedzą 1% wszystkich molekularnych czynników endogennych i o wiele mniejszą wiedzą o neurochemicznych submolekularnych przekaźnikach i sterownikach, neurotransmiterach.

Z powyższego rozumowania wynika, że metoda molekularna (dermovisceralna) w biocybernetycznej klawiterapii jest niezwykle skuteczna w sprawnej likwidacji 1100 jednostek chorobowych i usprawnianiu w bardzo krótkim czasie 7-10 dni różnych dysfunkcji opisanych w książkach: Klawiterapia ze wskazaniem w Atlasie klawiterapii.

 Jak wiemy w neurologii występują dość często problemy zaburzeń nerwowych potencjałów własnych a nawet neuropatii, całkowitego wyłączenia przewodnictwa sygnałów nerwowych w autonomicznych włóknach wegetatywnych, które sterują funkcją wegetatywno-metaboliczną narządów wewnętrznych na różnych poziomach endogennych w: dermatomie i tkance łącznej; neurotomie, układzie nerwowym; miotomie, mięśnie; sklerotomie i okostnej.

Szanowni Państwo, przed 25 laty w 1988 roku, za zgodą prof. dr hab. n. med. Jacka Zochowskiego, kardiologa, dyr. Instytutu Medycyny Klinicznej MSW, późniejszego ministra Zdrowia, było mi dane wykonać w Klinice Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, eksperymenty rozpoznania i ustalenia diagnostycznego na skórze człowieka z neuropatią i polineuropatią zmiany algo styczne i algo dystroficzne powstałe nad miejscami utraty mieliny z powodu niedokrwienności, przez które uwalniają się nerwowe potencjały własne a nawet intensywne sygnały z mózgu, rejestrowane za pomocą MRI. A także w wyniku lokalnej demielinizacji różnych rodzajów włókien nerwowych, w tym także z autonomicznych włókien wegetatywnych.

Wówczas było mi dane opanować sztukę molekularną biocybernetycznej agregacji kilku rodzajów własnych interferonów produkowanych w szpiku kostnym (mediatorów), a następnie lipidów jako czynników endogennych w miejsce ubytku mielinowego i innych czynników endogennych cytokin, dopełniaczy, itp. w dowolnym włóknie nerwowym w czasie do 2 minut. Dotyczy także plak (fr. plaque) demielinizacyjnych w mózgu (z infekcją) w multiplex sclerosis (MS) we wczesnej fazie rozwoju choroby. Remielinizacja w mózgu jest możliwa obecnie w czasie 7-10 dni tylko metodą molekularną w biocybernetycznej klawiterapii, albowiem farmakologiczne środki jak m.in. interferon beta nie są kompatybilne biocybernetycznie (są ślepe) w komunikowaniu się z neurochemicznymi przekaźnikami i neurotransmiterami.

Powszechnie znane przyczyny powstawania ognisk demielinizacyjnych (informacje obiegowe) w medycynie z różnych źródeł, także z Internetu, to: ogniska świeże są nacieczone komórkami zapalnymi, wśród których znajdują się głównie makrofagi i limfocyty T. Relatywnie mało jest limfocytów B, brak natomiast neutrofilów (zapalenie sterylne). Wraz z upływem czasu środek ogniska ulega glejozie, a komórki zapalne pozostają tylko na jego obrzeżu? powstaje ognisko (aktywne) przewlekłe. Takie ognisko może utrzymywać się przez wiele lat, powiększając się powoli, nie przekraczając jednak pewnego ograniczonego rozmiaru. Ogniska SM praktycznie nie ulegają naprawie (remielinizacji).

- Uwaga autora Klawiterapii, a co się dzieje z plakami demielinizacyjnymi w mózgu w stanach pełnej i długotrwałej , samoistnej remisji, gdy człowiek z SM odzyskał pełną sprawność fizjologiczną, czynnościową? 

Choroba ma charakter najprawdopodobniej autoimmunologiczny. Nie spełnia wprawdzie, inaczej niż np. miastenia, wszystkich klasycznych kryteriów choroby autoimmunologicznej, istnieją jednak wyraźne przesłanki, które pozwalają ją za taką uznać.

Uważa się, że uszkodzenie mieliny mediują limfocyty T. W toku badań nad SM wyizolowano autoreaktywne limfocyty T, skierowane przeciwko kilku potencjalnym autoantygenom mieliny, do których należą:
1. zasadowe białko mieliny (myelin basic protein, MBP), najczęściej powodujące autoimmunizację;
2. białko proteolipidowe (proteolipid protein, PLP), występujące w największej ilości;
3. mielinowa glikoproteina oligodendrocytów (myelin oligodendrocytes glycoprotein,MOG);
4. glikoproteina związana z mieliną (myelin-associated glycoprotein, MAG).
Limfocyty T mogą reagować na jedno lub kilka z tych białek. Ponadto uważa się, że działanie immunogenne mogą mieć również lipidy, jako że tkanka nerwowa mózgu składa się z nich w 70%.

Jak się okazuje, autoreaktywne limfocyty T występują u wszystkich ludzi. U chorych na SM wykrywane są jednak w znacznie większej liczbie. Przypuszcza się, że decydującą rolę odgrywają tu zaburzenia immunoregulacji.

Usprawnianie (leczenie?) metodą molekularną w biocybernetycznej klawiterapii polega na zniesieniu w kilka dni stanu zapalnego na obrzeżach plak demielinizacyjnych w mózgu własnymi endogennymi przeciwciałami, m.in. fimfocytami, którymi także skutecznie likwiduję w kilka dni zapalenie opon mózgowych. Następnie dokonuję cerebracji klawikami na skórze głowy dokładnie nad plaką obrazowaną MRI. Ta operacja powtarzana przez kilka dni sprawia bardzo dobre dokrwienie. W tym samym czasie dokonuje aktywację własnej produkcji endogennej kilku rodzajów interferonów w szpiku kostnym, które pod wpływem stymulacji w plakę demielinizacyją są naprowadzane przez selektywne neurotransmitery w miejsce ubytku mielinowego, gdzie agregują się. Dalsza stymulacja w plakę demielinizacyjną SPRAWIA, ŻE ZAGREGOWANE INTERFEWRONY (MEDIATORY) WYDAJĄ INFORMACJĘ SELEKTYWNYM NEUROTRANSMITEROM DLA m.in. LIPIDÓW, KTÓRE SA SPROWADZANE DO AGREAGOWANIA SIĘ W WYPEŁNIENIE PLAK W MÓZGU. Przypominam dotyczy stwardnienia rozsianego we wczesnej fazie rozwoju choroby, gdzie plaki maja wymiary do 5-7 mm. Większych ubytków nie usprawniałem. - Czytaj bardzo dobrą opinię komisji lekarzy neurologów, którzy w kwietniu i maju 1999 roku badali diagnostycznie grupę pacjentów z rozpoznaniem multiplex sclerosis przed zabiegami i po 6 dniach zabiegów klawiterapii.

Zdecydowanie łatwiej jest likwidować ubytki mielinowe na nerwowych włóknach obwodowych różnych rodzajów włókien nerwowych. Metoda polega na kilka krotnej stymulacji, bodżcowania klawikiem lub wykałaczką w plamki algo styczne z przeczulicą bólową, gdzie w czasie kilku dziesięciu sekund wypełniają się ubytki mielinowe i uzyskujemy właściwą latencję końcową nerwowych potencjałów własnych. Podobnie jest w przypadku neuropatii wywołanej całkowitą lokalną demielinizacją na włóknie nerwowym, gdzie wszystkie sygnały uciekają w chemię organiczną. Np. w neuropatii nerwowego włókna piramidowego nerwu strzałkowego, gdzie końcowa latencja jest zerowa, a pacjent nie jest w stanie wykonać żadnego, nawet najmniejszego ruchu stopą. Po 2 minutach stymulacji w plamkę algo dystroficzną nad całkowitym ubytkiem mieliny, poprzez dobre dokrwienie i doprowadzenie neurochemicznych przekaźników i agregacji stymulacyjnych w całej powierzchni algo dystroficznej plamki, po pełnej odbudowie mieliny (7-10 dni) uzyskujemy normalną i trwałą sprawność ruchową stopy, co można z łatwością potwierdzić badaniami klinicznymi EMG.

Szanowni Państwo, autonomiczne włókna wegetatywne sterujące fizjologią narządów wewnętrznych maja znacznie mniejszą średnicę od bardzo cienkich włókien do około 3 mm. Z uwagi na zdecydowanie słabsze i wolniejsze przenikanie nerwowych potencjałów własnych do wegetacji fizjologii narządu z tego powodu również mielina jest znacznie cieńsza. W tych wegetatywnych włóknach autonomicznych też występują zaburzenia demielinizacyjne, które osłabiają wegetację. A nawet bywa neuropatia demielinizacyjna tych włókien. Jeśli do tego nieszczęścia dodamy demielinizację nerwowych włókien współczulnych i przywspółczulnych regulujących dynamikę mięśniówki naczyń krwionośnych, to mamy także zaburzenia w dokrwieniu dowolnego narządu wewnętrznego.

Inne zaburzenia przewodnictwa nerwowego różnych rodzajów włókien nerwowych, także autonomicznego układu wegetatywnego mogą być wywołane uzłośliwionymi nowotworowo: brodawkami, znamionami, modzelami lub brunatnymi plamkami na skórne, usytuowane w pobliżu lub nad konkretnym obwodowym włóknem nerwowym, nad rdzeniem albo gdzieś na skórze głowy. Uzłośliwione niektóre brodawczaki, znamiona, modzele, brunatne plami mogą paraliżować nerwowe włókna obwodowe, rdzeń a nawet tworzyć glejakowatość komórek nerwowych w odpowiedzialnym ośrodku w mózgu. Najwcześniejszy stan porażeń w mózgu możemy diagnozować tylko metodą Elektroencefalografii (EEG). Badanie MRI wczesnych zmian porażennych w mózgu nie wykaże.

Uzłośliwione niektóre brodawki, modzele, brunatne plamki stanowią najwcześniejszy stan nowotworu złośliwego, początkowo na poziomie dermatomu i tkanki łącznej, które można w kilka dni skutecznie neutralizować, likwidować metodą klawiterapii. - Więcej o możliwościach najwcześniejszego domowego diagnozowania nowotworów złośliwych z przerzutami i ich skutecznej likwidacji klawterapią własnymi przeciwciałami z aktywacją układu chłonnego jest na w/w stronie internetowej. Przy zdiagnozowanych nowotworach wskazanym jest zbadanie pH, które można wykonać na ślinie kupionym testem w aptece (papierki lakmusowe). Jeśli okaże się, że mamy bardzo niskie pH np. na poziomie 5 to znaczy, że organizm (także krew) mamy zbyt kwaśny. Co to jest nowotwór? Nowotwór, także złośliwy to jest rodzaj grzyba candidy, który nadzwyczaj szybko rozwija, rozrasta się w kwaśnym środowisku, gdy pH jest na poziomie 5. Natomiast gdy pH jest zasadowe, podchodzące pod stan alkaliczny 7,2-7,4 wówczas grzyb candida samoistnie ginie albowiem wyższe pH na poziomie 7,4 wówczas traci radykalnie bazę odżywczą i natychmiast ginie. W jaki sposób możemy bardzo szybko w kilka dni uzyskać wyższy poziom zasadowy pH podchodzący na granicę alkaliczności? Są trzy bardzo skuteczne sposoby likwidacji kwasowości organizmu człowieka (i zwierząt ciepłokrwistych), które wskazanym jest wykonywać łącznie: a) ograniczenie picia kwaśnych napoi i spożywania potraw, które zakwaszają organizm (wskaże Ci lekarz lub dietetyk); b) stymulacja dwoma wykałaczkami w punkty biologicznie czynne na meridianie akupunkturowym osierdzia, O – 6 i na meridianie wątroby, W – 3 (wskaże Ci każdy akupunkturzysta). - Stymulując w te punkty aktywizujemy gruczołki przytarczyczne do większego wydzielania do krwi jonów wapnia, które aktywują lepsze wchłanianie wapnia w układzie trawiennym ze strawy spożywanej, co wyraźnie i bardzo szybko (kilka dni) uczyni naturalnie stan zasadowy w organizmie; c) wskazanym jest przygotować roztwór z jednej łyżeczki sody oczyszczonej na szklankę przegotowanej letniej wody, dobrze wymieszać i można dla smaku dodać jedną łyżeczkę miodu wielokwiatowego. Po wymieszaniu należy podzielić zawartość roztworu szklanki na cztery porcie i pić cztery razy dziennie przez 10 dni. Wówczas bardzo skutecznie i w krótkim czasie uzyskamy wysoką zasadowość organizmu (także krwi), co sprawi likwidację bazy odżywczej dla grzyba candidy a nowotwór po 10 dniach przestanie być groźny dla życia człowieka.

Uwaga!!! Wszystkie w/opisane zaburzenia układu nerwowego mogą być przyczyną różnych schorzeń opornych lekowo, a także zaburzeń patologicznych narządów wewnętrznych, które są kwalifikowane do operacji lub transplantacji. A przecież można klawiterapią wyregulować a nawet wzbudzić utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych i w wielu przypadkach uniknąć operacji lub transplantacji dowolnego narządu.

Inne zaburzenia w przewodnictwie nerwowym mogą wywoływać zmiany wtórne w kręgosłupie i wypukliny lub przepukliny krążków włóknistych międzykręgowych, w aparacie ruchowo-oporowym, na poziomie endogennym układu kostnego i okostnej.

Wszystkie w/w zaburzenia we wczesnym stanie patologizacji można diagnozować i skutecznie, trwale likwidować poprzez planową regenerację, sterując właściwymi molekularnymi czynnikami endogennymi metodą molekularną, dermovisceralną w biocybernetycznej klawiterapii, w czasie kilku dni, dotyczy także stwardnienia rozsianego. Zdrowy w pełni sprawny organizm ludzki produkuje niespełna 90.000 różnych rodzajów przeciwciał, na różne infekcje w skutecznej likwidacji nadmiaru różnych rodzajów: wirusów (do pewnego stanu, poziomu zagęszczenia), bakterii, mikrobów, grzybów, itp.

Wszelkie stany zapalne w mózgu likwiduje się z reguły różnymi rodzajami własnych limfocytów z dobrym dokrwieniem, pełnowartościową krwią „niedożywionych” komórek i tkanek. Po otrzymaniu odpowiednich wartości odżywczych, w formie czynników endogennych, molekularnych i sterowników submolekularnych, które są aktywowane biocybernetycznie przy pomocy stymulacyjnej wybranych diagnostycznie algorytmów z siecią czynności. W procesie sterowania programem w jądrze komórki dla sprawnej funkcji enzymatyczno-metabolicznej, a także w celu optymalnej produkcji molekularnych czynników endogennych oraz sterowników submolekularnych w radykalnej odbudowie odporności immunologicznej i holistycznej regeneracji zaburzonego organizmu ludzkiego. Bardzo pomocnym w odbudowie zdrowia jest racjonalne żywienie ze starannym rozdrobieniem zębami i dobrym nasyceniem strawy pierwszym enzymem trawiennym jakim jest ślina oraz ćwiczenia klawiterapii. - Więcej informacji znajdziesz „Uzasadnienie opisowo-naukowe klawiterapii”  lub w książkach Klawiterapia ze wskazaniem w Atlasie klawiterapii.

, …dbając o warunki egzystencji w zgodzie z mądrością NATURY, szanujmy wszelki dar życia i bądźmy szczęśliwi także szczęściem innych ( ludzi, wszelkich stworzeń i roślin)”

Z wyrazami szacunku łączę najlepsze pozdrowienia, - Ferdynand Barbasiewicz, autor klawiterapii i EDENU XXI WIEKU. - Proszę rozpowszechniać te informacje dla szczęścia ludzi cierpiących.