Biooczyszczalnia ścieków z odbudową próchnicy w glebie

Dotychczasowe rozwiązania i zastosowania mechaniczne oczyszczalni ścieków wymagają dużych terenów, skomplikowanych i kosztownych rozwiązań technicznych, które w przypadku poważniejszej awarii, wyłączającej proces oczyszczania ścieków na kilka dni retencjonują ścieki w strefie oczyszczalni, ale gdy awaria przedłuża się na więcej dni to nieczystości bezpośrednio są zrzucane do rzeki, a małe znane oczyszczalnie biologiczne dla jednej posesji, nie w pełni są przyjazne dla środowiska z powodów istotnych trudności utylizacyjnych nieczystości i odzyskiwania różnych organicznych frakcji, natomiast oczyszczalnia z zastosowaniem pojemników filtrujących na bazie słomy jest z n a m i e n n a t y m, że proces filtrujący wszelkie frakcje organiczne, mineralne i chemiczne znajdujące się w ściekach komunalnych i gnojowicy z obory (rys.1 a), przepływają ze środkiem utylizującym do komory (rys 1 b) i są niezwykle starannie oczyszczane przez kasety ze słomą, woda wstępnie oczyszczona fizycznie i biologicznie ściekająca samoczynnie do studzienki (rys. 1 c), gdzie jest dozowana drugim środkiem biologicznie utylizującym i sukcesywnie samoczynnie przepompowywana pompą zanurzeniową z zaworem zwrotnym do dalszego uzdatniania jest tłoczona tą samą pompą i rurą podziemną PCV do zbiornika retencji otwartej (rys.1 d), pobudowanego na dowolnym wzniesieniu, w celu mechanicznego dotlenienia, po czym woda biologicznie i chemicznie czysta kwalifikuje się do samoczynnego podlewania grawitacyjnego gleby uprawnej np. pod kulturą warzyw i dalej ewentualny jej nadmiar jest drenami odprowadzany do rowów melioracyjnych, po całkowitym zanieczyszczeniu różnymi frakcjami słomy filtrującej we wszystkich kasetach, czujnik elektroniczny na kilka dni wcześniej automatycznie powiadamia sygnałem drogą radiową gminną firmę serwisową o potrzebie wymiany nieczystego kontenera, gdzie średni czas pracy procesu filtrującego dla średniego gospodarstwa z oborą np. 30 krów mlecznych wynosi w granicach 9-12 miesięcy, natomiast dla zwartej aglomeracji wiejskiej, gdzie jest ok. 30 rodzin wystarczą 3 stanowiska dla kontenerów, lecz nieco częściej wymieniane, a wymianę kontenerów powinno się dokonywać w dowolnym terminie, poza silnymi mrozami, przyjeżdża kierowca operator, zdejmuje własnym dźwigiem z zamykanej komory ładunkowej samochodu świeży kontener i ustawia obok, odkrywa płyty żelbetowe komory (rys 1 b) i wyjmuje brudny kontener wkładając go do komory ładunkowej samochodu, przepłukuję brudną komorę pod ciśnieniem wody ze zbiornika samochodowego, a następnie odprowadzając ją do studzienki i wstawia czysty kontener, zakrywa komory i odjeżdża do bazy, gdzie kasety z brudną słomą są mechanicznie opróżniane na stanowisku np. miesięcznego leżakowania i dalszej utylizacji polskimi dżdżownicami, które żywią się w warunkach ciemności hali organicznymi frakcjami, a odchody dżdżownic są najbogatszym użyźnieniem biologicznym próchnicy (na świecie jest około 1.500 gatunków dżdżownic ale najlepiej użyźniać próchnicę odchodami rodzimych koloni dżdżownic) i na końcu wzbogaca się próchnicę dolomitem, po czym rolnik kupuje próchnicę i rozrzutnikiem zasila glebę uprawną już bez potrzeby dodatkowego wapniowania gleby i pastwisk, ponadto gleba wzbogacona próchnicą z koloniami żywych bakterii i dżdżownic niezwykle sprzyja w sprawnym (jak gąbka) przyjmowaniu wody z roztopów i opadów skutecznie także przepuszczając wodę, wzbogacając poziom wód gruntowych i korzystnie regulując stosunki wodne w glebie uprawnej, która stanowi największą naturalną retencję wody z roztopów i sezonowych opadów, korzystnie chroniąc przed ekstremalnymi skutkami powodzi, im więcej jest właściwej próchnicy w glebie uprawnej tym większa i zdrowsza jakościowo jest produkcja roślinna, a każde nawożenie chemiczne i mineralne powinno być poprzedzone badaniami chemicznymi struktury żyzności gleby pod określoną planowaną produkcje roślinną, tym samym gleba uprawna powinna być objęta ochroną ustawy sejmowej, a rolnik, który nie będzie przestrzegał przepisów ustawy ochrony gleby i zasilał glebę nawozami chemicznymi bez badań chemicznych struktury żyzności gleby powinien być karany, jeden wymienny kontener z kasetami wypełnionymi słomą o wymiarach długość 6 m, szerokość 2 m i wysokość 1,6 m, kaseta wykonana jest z prętów stalowych, ocynkowanych o średnicy 6 mm, zdecydowana większość robót jest zmechanizowana, próchnica po zakończonym procesie utylizacji wraca rozrzutnikiem do gleby uprawnej, proponowany system oczyszczania biologicznego ścieków i gnojowic jest znacznie korzystniejszy ekonomicznie, nie wymaga kosztownych instalacji technicznych i głęboko ziemi instalowanych rur, często na dużych odległościach, albowiem słoma w formie bogatej próchnicy wraca do gleby, bardziej bezpieczny – praktycznie bezawaryjny, i z punktu widzenia organizacji pracy również korzystniejszy i daje zatrudnienie lokalne zatrudnienie ludziom mieszkającym na terenie gmin.